HUKAT 5781

Obraćanje rabina o HUKAT 5781

1618/06/202118/06/2021

KORAH 5781

Obraćanje rabina o KORAH 5781

1511/06/202111/06/2021

ŠELAH LEHA 5781

Obraćanje rabina o ŠELAH LEHA 5781

1504/06/202104/06/2021

BEALOTEHA 5781

Obraćanje rabina o BEALOTEHA 5781

1528/05/202128/05/2021

NASO 5781

Obraćanje rabina o NASO 5781

1521/05/202121/05/2021

MATOT-MASE 5780

MATOT-MASE 5780

217/07/202018/09/2020

PINEHAS 5780

PINEHAS 5780

210/07/202018/09/2020

HUKAT – BALAK 5780

HUKAT – BALAK 5780

203/07/202018/09/2020

KORAH 5780

KORAH 5780

226/06/202018/09/2020